प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं ३

Notices

 • पद्स्थापना गरिएका अधिकृतहरुको विवरण 2019-03-17

  मिति २०७५।१२।१ को निर्णयानुसार पद्स्थापना गरिएका सातौ र आठौ तहका अधिकृतहरुको विवरण

  Download
 • खानेपानीका अस्थायी तथा करार कर्मचारी सम्बन्धमा 2018-12-07

  मिति २०७५।०८।१९ को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरुमा खटाइएका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुको नामनामेसी विवरण

  Download
 • मातहतका निकायहरु 2018-12-02

  प्रदेश सरकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/०६/२२ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालय मातहत रहने निकायहरुको विवरण

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको विवरण 2018-11-27

  मिति २०७५/०८/१० मा भएको विभिन्न पदहरुमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी निर्णय

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको विवरण 2018-11-20

  मिति २०७५/०८/०३ मा भएको विभिन्न पदहरुमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी निर्णय

  Download
 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०६/२६ को निर्णयानुसार यस मन्त्रालय मातहतका सिंचाई, पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यालयहरुमा कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०७/१४ को निर्णयानुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरुमा कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

 • कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण 2018-11-04

  मिति २०७५/०७/१५ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाइएको सम्बन्धी विवरण Download

माननीय डोरमणि पौडेल
माननीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
Mr. Kausal Kisor Jha
Mr. Kausal Kisor Jha Secretary